Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną portalu vortumnus.pl

I. Niniejszy dokument (nazywany dalej Regulaminem) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą, którym jest Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Vortumnus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lisowie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców oraz Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000190725, nr NIP 685-204-96-32, o kapitale zakładowym 5.258.600,- zł (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) w całości wpłaconym, a usługobiorcą korzystającym z tego portalu (dalej: Użytkownik).

II. Korzystanie ze strony vortumnus.pl, nazywanej dalej Portalem, oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Użytkownika strony. Tekst jednolity Regulaminu dostępny jest do pobrania przez Użytkownika pod adresem www.vortumnus.pl/regulamin natomiast Polityka Prywatności dostępna jest po adresem http://www.vortumnus.pl/polityka-prywatnosci

III. Adresem mailowym do kontaktu z Usługodawcą jest info@vortumnus.pl

IV. Usługi Portalu świadczone są poprzez elektroniczny system teleinformatyczny, na który składa się hosting Portalu oraz urządzenie Użytkownika.

V. Do prawidłowego wyświetlania Portalu, Użytkownik potrzebuje urządzenia z dostępem do Internetu, przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie dokumentów hipertekstowych, obsługującej usługę sieciową WWW, język programowania PHP, JavaScript, HTML, CSS oraz akceptującej pliki typu cookies. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe wyświetlanie Portalu na urządzeniach niespełniających wspomnianych wcześniej specyfikacji.

VI. Pomimo tego, iż Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby działanie Portalu było poprawne na urządzeniach spełniających specyfikację wymienioną w punkcie 5., nie może on ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe jego funkcjonowanie na jakichkolwiek urządzeniach.

VII. W ramach Portalu, Użytkownik może bezpłatnie zapoznać się z ofertą Usługodawcy, a także kontaktować się z nim za pomocą formularzy kontaktowych oraz innych danych dostępnych na Portalu. 8. Treści zawarte na Portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Zabronione jest działanie na szkodę Portalu przez Użytkownika, w szczególności próbę wszelkiego rodzaju ataków hakerskich. Użytkownik ma zakaz używania na Portalu wirusów, botów, robaków, lub innych szkodliwych kodów komputerowych, programów czy plików.

IX. Materiały dostępne na serwisie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie ich bez pisemnej zgody ich autora jest zabronione.

X. Pomimo tego, iż Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne na Portalu były w pełni rzetelne, nie ponosi on odpowiedzialności za ich ewentualną niekompletność lub nieaktualność.

XI. Usługodawca nie gwarantuje dostępności Portalu przez cały czas. Zastrzega sobie również prawo do zaprzestania publikacji Portalu bez wcześniejszego zawiadomienia użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe na urządzeniu Użytkownika w wyniku korzystania z Portalu.

XII. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa, bądź szkodę spowodowaną jego działaniami na Portalu.

XIII. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkownika. Użytkownik obowiązuje się do okresowego sprawdzania, czy jest zaznajomiony z najnowszą wersją Regulaminu.

XIV. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.02.2017

XV. W przypadkach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

XIV. Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).  W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje. Dowiesz się z nich, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa. Wszelkie informacje dostępne są pod linkiem: RODO_ ogolna klauzula informacyjna oraz Klauzula informacyjna dla pracownika.

Aktualności

Zobacz wszystkie

Trwa wyszukiwanie...

Szanowni użytkownicy,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). 

W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje. Dowiesz się z nich, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa. 

Dziękujemy, że jesteś z nami i życzymy udanej współpracy z ZPOW „Vortumnus” Sp. z o.o. 


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZPOW „Vortumnus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lisowie 179, 38-242 Skołyszyn, kontakt z administratorem danych odbywa się na adres wskazany wyżej lub e-mail info@vortumnus.pl lub tel. służbowy nr 13 44 913 00;
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w ZPOW „Vortumnus” Sp. z o.o., z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez kontakt e-mail służbowy: iod@vortumnus.pl, nr tel. służbowego13 44 91 300, wew. 16.
 3. Cele i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
  1. w celu zawarcia z nami umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy, gdy ją zawarliśmy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. w celu nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit c, lit d, lit f RODO, Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów higieniczno-sanitarnych;
  5. w celu podania Twoich danych w razie konieczności zawiadomienia właściwych służb, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (ochrona zdrowia, życia, mienia) art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
  6. w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  9. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  10. w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  11. w celu dokonania wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej lub zawarte w bazie danych Administratora na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  12. w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 4. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Okres przechowywania danych
  1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej umowy przez nas lub naszego dystrybutora będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez czas trwania współpracy + 5 + 1 rok od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 3 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, 5 lat to okres narzucony przez przepisy podatkowe (ordynację podatkową, ustawę o rachunkowości oraz ustawy o podatku od osób fizycznych i podatku od osób prawnych) na przechowywanie dokumentów, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  2. Jeżeli nie dojdzie do podjęcia współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres od złożenia przez nas oferty do dnia złożenia przez Pana/Panią oświadczenia o cofnięciu zgody.
  3. Dane przetwarzane dla potrzeb oferowania przez nas produktów i usług bezpośrednio możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 6. Odbiorcy danych
  Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, dystrybutorom, przewoźnikom czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
  Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy ubezpieczeniowe, agencje marketingowe.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit b RODO.
  Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do podjęcia współpracy i zawarcia umowy.